Statut

Celem Fundacji jest realizacja następujących społecznie użytecznych celów:

  1. propagowanie żeglarstwa, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
  2. promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  3. upowszechnianie wiedzy na temat żeglarstwa i kultury marynistycznej;
  4. ochrona środowiska wodnego, lądowego oraz zwierząt wodnych i lądowych
  5. prowadzenie działań na rzecz budowy i eksploatacji jednostek żaglowych dla realizacji celów statutowych Fundacji
  6. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez popularyzowanie żeglarstwa oraz kultury żeglarskiej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem
  7. inicjowanie oraz wspieranie działań mających na celu dostosowanie infrastruktury wodnej do potrzeb korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne
  8. rozwój i promocja polskiego żeglarstwa morskiego i regatowego
  9. rozwój kadry żeglarskiej w Polsce
  10. promocja żeglarstwa i sportów wodnych w Polsce i na świecie
  11. szkolenie młodzieży w żeglarstwie sportowym
  12. promocja wydarzeń związanych ze sportami wodnymi
  13. pomoc zawodnikom dążącym do osiągnięcia sukcesów w sportach żeglarskich a tym samym promocji polskiego żeglarstwa na świecie
  14. promocja polskiego sportu i sportowców
  15. wspieranie i rozwój turystyki żeglarskiej
  16. prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem

Wskazane w ust. 2 cele, Fundacja realizuje szczególności poprzez:

  1. organizowanie rejsów morskich, oceanicznych a także śródlądowych, , w tym także dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
  2. działalność informacyjną, wydawniczą i szkoleniową
  3. gromadzenie środków finansowych oraz rzeczowych, które służyć mają na rzecz budowy lub zakupu jachtów i żaglowców i ich eksploatacji
  4. skupianie wokół celów Fundacji osób oraz instytucji, a także organizowanie spotkań, które mają na celu wymianę doświadczeń związanych z celami statutowymi Fundacji;
  5. organizowanie konferencji, seminariów i prelekcji
  6. przyznawanie nagród i wyróżnień osobom oraz instytucjom, które zaangażowane są we wspieranie Fundacji
  7. współpracę z osobami oraz podmiotami, która może przyczynić się do realizacji celów statutowych
  8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
  9. organizowanie i finansowanie ze środków własnych lub obcych:
   •  startów polskich załóg w światowych regatach
   •  rejsów stażowych i szkoleniowych 
   •  wyjazdów integracyjnych dla kadry żeglarskiej
   •  treningów
   •  szkoleń i prelekcji
 
  1. pozyskiwanie i udostępnienie sprzętu żeglarskiego i innego służącego rozwojowi żeglarstwa
  2. organizowanie i wspieranie działalności charytatywnej
  3. współprace z polskimi i zagranicznymi żeglarzami
  4. kształcenie kadr żeglarskich
  5. wspieranie inicjatyw służących rozwojowi sportu żeglarskiego
  6. wydawnictwa książkowe, albumy, inne materiały promocyjno – reklamowe
  7. udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i rzeczowej osobom i podmiotom, które prowadza działalność obejmującą cele statutowe Fundacji
  8. prowadzenie działalności gospodarczej

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, dla osiągnięcia swych celów Fundacja, może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Facebook